hlavní stránka

Personalistika

"Můžete používat nejmodernější technické vynálezy a nejdokonalejší technologie, ale bez kvalitních lidí nikdy vrcholu nedosáhnete. Chcete-li je mít, musíte je umět vybrat a získat, správně ohodnotit a motivovat, vzdělávat, sledovat a plánovat jejich růst. Pak není žádný vrchol nedosažitelný."

Pro koho je přínosem

Pro ty, kdo potřebují vést pečlivou evidenci o zaměstnancích, sledovat jejich docházku, kariéru, analyzovat a hodnotit jejich výkony a plánovat jejich rozvoj a současně zabezpečit veškeré údaje před nežádoucím přístupem nepovolaných osob.

Co pomáhá řešit

Modul Personalistika vám usnadní evidenci veškerých potřebných a současně i velmi specifických informací o vašich zaměstnancích. S jeho pomocí můžete kontrolovat a řídit jejich kariérní růst a vzdělávání, vyhodnocovat jejich výsledky a určit jejich možný potenciál a předpoklady pro úspěšné zvládnutí požadavků spojených s pracovními pozicemi, které by mohli zastávat. Nabídne vám pomoc s posuzováním pracovníků při výběrových řízeních, ulehčí vám sledování jejich docházky.

Obchodní jednotky zahrnuté v modulu

 • Základní personalistika
 • Kariérové dráhy
 • Výchova a vzdělávání
 • Hodnocení zaměstnanců
 • Docházka
 • Výběrová řízení
 • Vícekriteriální analýza pracovníků a pracovních míst
 • Pracovní porady a úkoly
 • Kontrola plnění kvalifikačních předpokladů
 • Kontrola plnění kvalifikačních předpokladů - rozšířená
 • Personální plánování

Popis modulu

Modul Personalistika vám poskytne bezpečné místo pro uložení a práci s nejrůznějšími druhy informací, které se týkají vašich zaměstnanců. Kromě základních personálních dat můžete evidovat informace o tom, jaké profese či pozice by mohli zastávat, osobní charakteristiky, fotografie či si přidávat množství poznámek. Všechny informace máte k dispozici podle nastavených přístupových práv kdykoliv například ze seznamů osob.

Kvalitní personální práce se zaměstnanci se odráží ve výsledcích vaší společnosti a vyžaduje plánování a pečlivé rozhodování a zvažování míry podpory jejich dalšího rozvoje. Pro tyto účely slouží funkce pro modelování kariérové dráhy osoby, s jejíž pomocí můžete vytvářet plány zařazení osob na jednotlivá pracovní místa v čase, plány úkolů souvisejících s postupem po kariérové dráze atd. Dále modul nabízí nástroje na srovnávání profesního potenciálu zaměstnance s požadavky na pracovní místo, umožňuje evidovat a plánovat výchovné a vzdělávací aktivity.

Automatizujte sledování docházky a vyhodnocování výkonů pomocí docházkového systému, který zpracovává informace získané z technických zařízení registrujících průchody zaměstnanců bránami. Můžete přesně sledovat čerpání fondu pracovní doby a například ihned ověřit přítomnost zaměstnanců na pracovišti. Systém sleduje pracovní výkony a vytváří denní a měsíční bilanci odpracované doby a informace o absencích. Tyto údaje pak mohou být využity při zpracování mezd.

Systém vás podpoří také při výběrových řízeních a náboru nových pracovníků. S jeho pomocí můžete sestavit podmínky pro nábor a vyhodnotit jej, porovnat vhodnost jednotlivých kandidátů, podle předem stanovených kritérií posoudit a vybrat nejvhodnějšího uchazeče, stanovit vynaložené náklady na získání uchazečů.

Naleznete zde také funkce pro plánování pracovních porad, evidenci zápisů a rozdělování úkolů nebo pro evidenci ochranných pracovních pomůcek v návaznosti na jednotlivá pracovní místa i na konkrétní osoby, pro stanovení četnosti nároku na konkrétní ochrannou pomůcku a potřebné množství.